YoAśka.

121 tekstów – auto­rem jest YoAśka..

Nies­te­ty zaz­wyczaj tak jest, że naj­bar­dziej in­spi­rujące jest nieszczęście. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2018, 11:36

Trwa dalej

Ty­le rzeczy między na­mi się wy­darzyło...Od ko­leżeństwa przez seks i miłość aż po niena­wiść i znów ko­leżeństwo czy przy­jaźń. Ja­kiś dziw­nym tra­fem wciąż jes­teśmy. Dla siebie. Kiedy trze­ba wspar­ciem. Ko­leżeństwem od niszczenia [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 8 stycznia 2018, 16:18

.

Cza­sem drgnie coś boleśnie

W sercu

Tak przenośnie

To zrozumiałe

Życie też cza­sem pod górkę
Kreśli nam drogę

Ale dlacze­go Tobie
Chcę się żalić

I błagać o pomoc

Sko­ro już so­bie
Daw­no nie jes­teśmy wsparciem

Czy powinnam? 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 6 stycznia 2018, 23:38

Dziś.

Kocham Go. Uwiel­biam tę je­go nieugiętość i łobu­zer­ski uśmiech. Je­go wzrok, gdy pat­rzy na coś, a myśli wędrują Mu gdzieś da­leko. Po­tem uśmie­cha się sze­roko i jak gdy­by nic py­ta co jemy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 6 stycznia 2018, 12:25

Przemyślenia. Sierpień 2017

Odkąd pa­miętam byłam osobą, która ciągle wspo­mina. Zaw­sze grze­bałam niepot­rzeb­nie w swo­jej pa­mięci. Nies­te­ty, nie pot­ra­fię inaczej. Nie raz miało to ko­losal­ne skut­ki, o których już nie będę wspo­minać. Pa­miętam każde stare [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 sierpnia 2017, 23:23

Pa­miętasz, jak la­ta te­mu poszliśmy na łąkę w le­sie? Zasnąłeś wte­dy, tak błogo. Po­tem przep­raszałeś, że zmar­no­wałeś da­ny nam czas na sen. Ja się cie­szyłam, bo mogłam zo­baczyć jak śpisz. Po­dob­no kiedy mężczyz­na za­sypia przy ko­biecie to znaczy, że jej ufa. Czyżby? 

myśl • 20 sierpnia 2017, 04:00

Kiedyś wi­dywa­liśmy się po kil­ka ra­zy w ty­god­niu. Dziś piszesz : „może kiedyś się spotkamy.” 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 sierpnia 2017, 19:41

Złożyłabym Ci życze­nia z okaz­ji Twoich urodzin, ale prze­cież jes­tem "złą ko­bietą".
Daw­no o mnie zapomniałeś. 

myśl • 13 lipca 2017, 05:51

Nie Ciebie.

Całuję Two­je oczy
Nie Ciebie
Całuję Two­je wąsy
Nie Ciebie
Całuję Twój tors
Nie Ciebie.
Całuję Two­jego penisa
Nie Ciebie

Two­jego ducha chcę dotknąć. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 12 lipca 2017, 21:59

Kiedyś po­wie­działeś, że pew­na piosen­ka mówi o naszej miłości. Cze­mu nie spy­tałam "ja­kiej miłości"?"" Ja­ka piosenka"?

By­liśmy prze­cież przy­jaciółmi po moim nies­pełnionym wdechu Tobą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 czerwca 2017, 14:51
YoAśka.

''Większość ludzi ma jakiś kącik w duszy, do którego innym wzbrania dostępu.''

Zeszyty
  • ulub. – wszys­tko , co dob­re.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

12 stycznia 2018, 11:15kati75 sko­men­to­wał tek­st Niestety zaz­wyczaj tak jest, [...]

11 stycznia 2018, 19:06rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Niestety zaz­wyczaj tak jest, [...]

11 stycznia 2018, 14:45carolyna sko­men­to­wał tek­st Niestety zaz­wyczaj tak jest, [...]

11 stycznia 2018, 12:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niestety zaz­wyczaj tak jest, [...]

11 stycznia 2018, 11:36YoAśka. do­dał no­wy tek­st Niestety zaz­wyczaj tak jest, [...]

10 stycznia 2018, 17:39YoAśka. sko­men­to­wał tek­st .  

9 stycznia 2018, 17:02YoAśka. sko­men­to­wał tek­st .  

8 stycznia 2018, 22:56YoAśka. sko­men­to­wał tek­st Kowalskiego Ja­na miłośnik z [...]

8 stycznia 2018, 19:53YoAśka. sko­men­to­wał tek­st Trwa da­lej

8 stycznia 2018, 16:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Trwa da­lej