YoAśka.

124 teksty – auto­rem jest YoAśka..

* * *

Gwiaz­dy świecą
A ja siedzę na pa­rape­cie i pat­rzę w niebo
W nadziei że ro­bisz to samo
I gdzieś w tym momencie
Połącze­ni jes­teśmy myślami
Chciałbym te­go, byś nie zapomniała
Jed­nak wiem, że to da­je ci cierpienie
Dla­tego zapomnij [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 marca 2018, 09:04

* * *

Ja­kież to dziw­ne od­czu­cie, gdy zna­lazłam się gru­pie Twoich "blis­kich zna­jomych", gdyż już daw­no jes­teśmy od­da­leni nie tyl­ko jeśli chodzi o od­ległość, ale co naj­ważniej­sze psychicznie. To zaszczyt... 

dziennik • 7 lutego 2018, 22:32

Pa­radok­sem smażyć mor­ta­delę na ole­ju kokosowym. 

myśl • 30 stycznia 2018, 12:11

Nies­te­ty zaz­wyczaj tak jest, że naj­bar­dziej in­spi­rujące jest nieszczęście. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2018, 11:36

Trwa dalej

Ty­le rzeczy między na­mi się wy­darzyło...Od ko­leżeństwa przez seks i miłość aż po niena­wiść i znów ko­leżeństwo czy przy­jaźń. Ja­kiś dziw­nym tra­fem wciąż jes­teśmy. Dla siebie. Kiedy trze­ba wspar­ciem. Ko­leżeństwem od niszczenia [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 8 stycznia 2018, 16:18

.

Cza­sem drgnie coś boleśnie

W sercu

Tak przenośnie

To zrozumiałe

Życie też cza­sem pod górkę
Kreśli nam drogę

Ale dlacze­go Tobie
Chcę się żalić

I błagać o pomoc

Sko­ro już so­bie
Daw­no nie jes­teśmy wsparciem

Czy powinnam? 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 6 stycznia 2018, 23:38

Dziś.

Kocham Go. Uwiel­biam tę je­go nieugiętość i łobu­zer­ski uśmiech. Je­go wzrok, gdy pat­rzy na coś, a myśli wędrują Mu gdzieś da­leko. Po­tem uśmie­cha się sze­roko i jak gdy­by nic py­ta co jemy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 6 stycznia 2018, 12:25

Przemyślenia. Sierpień 2017

Odkąd pa­miętam byłam osobą, która ciągle wspo­mina. Zaw­sze grze­bałam niepot­rzeb­nie w swo­jej pa­mięci. Nies­te­ty, nie pot­ra­fię inaczej. Nie raz miało to ko­losal­ne skut­ki, o których już nie będę wspo­minać. Pa­miętam każde stare [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 sierpnia 2017, 23:23

Pa­miętasz, jak la­ta te­mu poszliśmy na łąkę w le­sie? Zasnąłeś wte­dy, tak błogo. Po­tem przep­raszałeś, że zmar­no­wałeś da­ny nam czas na sen. Ja się cie­szyłam, bo mogłam zo­baczyć jak śpisz. Po­dob­no kiedy mężczyz­na za­sypia przy ko­biecie to znaczy, że jej ufa. Czyżby? 

myśl • 20 sierpnia 2017, 04:00

Kiedyś wi­dywa­liśmy się po kil­ka ra­zy w ty­god­niu. Dziś piszesz : „może kiedyś się spotkamy.” 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 sierpnia 2017, 19:41
YoAśka.

''Większość ludzi ma jakiś kącik w duszy, do którego innym wzbrania dostępu.''

Zeszyty
  • ulub. – wszys­tko , co dob­re.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

19 marca 2018, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

19 marca 2018, 09:04YoAśka. do­dał no­wy tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

24 lutego 2018, 18:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dziś.  

7 lutego 2018, 22:32YoAśka. do­dał no­wy tek­st Jakież to dziw­ne od­czu­cie, [...]

30 stycznia 2018, 15:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Paradoksem smażyć mor­ta­delę na [...]

30 stycznia 2018, 12:11YoAśka. do­dał no­wy tek­st Paradoksem smażyć mor­ta­delę na [...]

12 stycznia 2018, 11:15kati75 sko­men­to­wał tek­st Niestety zaz­wyczaj tak jest, [...]

11 stycznia 2018, 19:06rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Niestety zaz­wyczaj tak jest, [...]

11 stycznia 2018, 14:45carolyna sko­men­to­wał tek­st Niestety zaz­wyczaj tak jest, [...]

11 stycznia 2018, 12:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niestety zaz­wyczaj tak jest, [...]